Verwerkersovereenkomst


Artikel 1 Definities
De in deze overeenkomst gebruikte woorden of formuleringen hebben de volgende betekenis:

 • 1.1 Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
 • 1.2 Onderliggende Overeenkomst: de overeenkomst, d.d. 25 mei 2018 waarbij Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker opdracht heeft gegeven om Verwerkingen te verrichten;
 • 1.3 Overeenkomst: deze verwerkersovereenkomst;
 • 1.4 Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon dat Verwerker op grond van de Onderliggende Overeenkomst van de Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en dient te Verwerken;
 • 1.5 Verwerken/Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Tenzij Partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing op elke Verwerking door Verwerker van Persoonsgegevens op grond van de Onderliggende Overeenkomst.


Artikel 3 Basisgegevens i.v.m. de Verwerking

 • 3.1 Het onderwerp van de Verwerking kan worden omschreven als het uitwisselen van cursist- en aanwezigheidsgegevens van personen die deelnemen aan een maatopleiding.
 • 3.2 De Verwerker mag de Persoonsgegevens die door de Verantwoordelijke voor de Verwerking worden doorgegeven, Verwerken zolang dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht als bepaald in de Onderliggende Overeenkomst. Na uitvoering van de opdracht maakt de Verwerker onmiddellijk een einde aan elk ander gebruik van de Persoonsgegevens dan wat noodzakelijk is om de Verantwoordelijke voor de verwerking in staat te stellen de gegevens te recupereren die aan de Verwerker werden toevertrouwd én van het gebruik van de gegevens die het resultaat zijn van de verwerking waarmee de Verwerker werd belast.
 • 3.3 Uitwisselen van cursist- en aanwezigheidsgegevens die deelnemen aan een maatopleiding.
 • 3.4 Het soort persoonsgegevens dat zal dat zal worden verwerkt per categorie van Betrokkene kan als volgt worden omschreven:
 • Soort persoonsgegevensCategorieën van Betrokkenen

  Persoonlijke identificatiegegevens

  (Voornaam, naam, geboortedatum, e-mailadres)

  Deelnemers maatopleiding

  Persoonlijke identificatiegegevens

  (Geboorteplaats, geboorteland, privéadres, scholingsgraad)

  Deelnemers maatopleiding waarbij gebruik gemaakt wordt van Vlaams opleidingsverlof

 

 • 3.5 De rechten en verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke worden in deze Overeenkomst bepaald.

Artikel 4 Verwerking door Verwerker

 • 4.1 Verwerker Verwerkt de Persoonsgegevens slechts op basis van schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen en afwijkende verzoeken van Betrokkenen; in dat geval stelt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan de Verwerking in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
 • 4.2 Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid en op de wijze vastgelegd in de Onderliggende Overeenkomst.
 • 4.3 Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens.
 • 4.4 Verwerker dient zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de WVP, de AVG en andere regelgeving worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens.
 • 4.5 Verwerker verschaft enkel toegang tot de Persoonsgegevens aan haar werknemers die onderworpen zijn aan een vertrouwelijkheidsverplichting en dit slechts voor zover dit nodig is voor het verrichten van de diensten op grond van de Onderliggende Overeenkomst.
 • 4.6 Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke in kennis stellen van verzoeken met betrekking tot uitoefening van rechten aangaande de Persoonsgegevens die rechtstreeks van een Betrokkene zijn ontvangen.
 • Verwerker zal bovendien de Verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk de nodige bijstand verlenen, rekening houdend met de aard van de Verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, bij het vervullen van diens plicht om verzoeken betreffende de rechten te beantwoorden.
 • 4.7 Verwerkingsverantwoordelijke geeft de schriftelijke algemene toestemming aan de Verwerker om een derde in te schakelen bij de uitvoering van deze Overeenkomst, onder de voorwaarde dat de bescherming van de Persoonsgegevens gewaarborgd blijft.
 • De Verwerker licht de Verwerkingsverantwoordelijke in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere verwerkers, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid krijgt om tegen deze veranderingen schriftelijk bezwaar te maken binnen 7 kalenderdagen.
 • Wanneer de Verwerker een andere Verwerker in dienst neemt om voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere Verwerker bij een overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Overeenkomst zijn opgenomen, met name de verplichting afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen te bieden opdat de Verwerking aan het bepaalde in de AVG voldoet. In de overeenkomst met de sub-verwerker dient de Verwerkingsverantwoordelijke te worden aangewezen als rechtstreeks begunstigde, zodat zij ook rechtstreeks de contractuele rechten ten aanzien van de sub-verwerker kan uitoefenen.
 • 4.8 De Verwerkingsverantwoordelijke erkent alle informatie verkregen te hebben die nodig is om de naleving van de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen te verzekeren, onder andere door de mogelijkheid een audit uit te voeren op basis van de ter beschikking gestelde informatie.

Artikel 5 Meldplicht datalekken

 

 • 5.1 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in kennis stellen van een inbreuk op de beveiliging die betrekking heeft op de Verwerking van Persoonsgegevens, en zal Verwerker voor zover mogelijk informatie verstrekken over het volgende: (i) de aard van de inbreuk; (ii) de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens; (iii) de vastgestelde en verwachte gevolgen van de inbreuk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen; en (iv) de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.
 • 5.2 Verwerker erkent dat Verwerkingsverantwoordelijke onder omstandigheden wettelijk verplicht is om een inbreuk op de beveiliging die betrekking heeft of kan hebben op de Persoonsgegevens die Verwerker Verwerkt, aan de toezichthoudende autoriteit en eventueel aan de Betrokkenen te melden. Voorafgaande aan een melding, dient Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker over de beoogde melding te raadplegen en te informeren.
 • 5.3 Verwerker zal alle maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade te beperken en Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij de melding aan de toezichthoudende autoriteit en de Betrokkenen. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de inbreuk en de maatregelen die Verwerker heeft getroffen om de omvang van de inbreuk te beperken en te beëindigen en een soortgelijk voorval in de toekomst te kunnen voorkomen.

Artikel 6 Beveiligingsmaatregelen

 • 6.1 Verwerker neemt alle overeenkomstig artikel 32 AVG nodige passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking.
 • 6.2 De Verwerkingsverantwoordelijke erkent dat de door de Verwerker genomen beveiligingsmaatregelen passend zijn gelet op alle relevante aspecten van de Verwerking, waaronder de stand van de techniek en het kader van de Onderliggende Overeenkomst.

Artikel 7 Verplichtingen Verwerkingsverantwoordelijke

 • 7.1 Verwerkingsverantwoordelijke is ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens krachtens deze Overeenkomst de 'verwerkingsverantwoordelijke', aangezien zij alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • 7.2 Verwerkingsverantwoordelijke gaat ermee akkoord en staat er voor in dat de Verwerking van de Persoonsgegevens overeenkomstig de Verwerkersovereenkomst in overeenstemming is met de WVP & de AVG.
 • 7.3 Rekening houdend met de aard van de Verwerking en de hem ter beschikking gestelde informatie verleent Verwerker bijstand aan Verwerkingsverantwoordelijke bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 AVG.

Artikel 8 Beëindiging

 

 • 8.1 De Overeenkomst vangt aan op de dag der ondertekening van deze Overeenkomst en is voor onbepaalde tijd aangegaan. De Overeenkomst eindigt op het tijdstip dat de Onderliggende Overeenkomst eindigt, met dien verstande dat artikel 8.2 van kracht blijft na beëindiging van de Overeenkomst totdat de Verwerker de verplichting overeenkomstig artikel 8.2 integraal heeft nageleefd.
 • 8.2 Op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker in geval van beëindiging van de Overeenkomst alle aan haar ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke retourneren en alle digitale kopieën van Persoonsgegevens vernietigen.

Is Verwerkingsverantwoordelijke van oordeel dat vernietiging niet mag plaatsvinden, dan zal zij Verwerker daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Verwerker garandeert in dat geval de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens jegens Verwerkingsverantwoordelijke en zal de Persoonsgegevens niet Verwerken behalve ter voldoening aan haar wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 9 Overdracht rechten en plichten
Deze Overeenkomst en de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst kunnen door Verwerkingsverantwoordelijke niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerker.


Artikel 10 Deelbaarheid
Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.


Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 • 11.1 Belgisch recht is van toepassing op deze Overeenkomst.
 • 11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Gerechtelijk Arrondissement te Tongeren.