Summer School: ADR voor binnendienstmedewerkers

Safety - Code 95 en ADR

Deze opleiding heeft tot doel het ADR-verdrag globaal te (her)bekijken, met aandacht voor de belangrijkste aspecten: de indeling van de goederen, de signalisatie, de verpakkingen, de boorddocumenten, de vrijstellingen, de verplichting tot het opstellen van een beveiligingsplan, enz. We focussen ons voornamelijk op het wegtransport.

In het ADR 2009 wordt bepaald dat alle werknemers die betrokken zijn bij ADR-transport (dispatchers, transportorganisatoren, ...) een gepaste opleiding dienen te volgen, specifiek gericht op hun activiteit binnen het ADR-transport. Bij een interne controle vanuit de overheid moeten zijzelf én het bedrijf kunnen aantonen dat ze deze opleiding hebben gevolgd. Deze verplichting is opgenomen in de ADR-wetgeving onder hoofdstuk 1.3 'opleiding van personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen'. Het ADR 2009 stelt tevens dat deze werknemers deze opleiding moeten gevolgd hebben vooraleer ze de functie uitoefenen. Cursisten die deze opleiding volgen, - ontvangen een bijscholingsattest inzake geherstructureerde ADR, hoofdstuk 1.3
- zullen met kennis van zaken en met meer verantwoordelijkheidszin kunnen  toezien op de correctheid van de vervoersdocumentatie
- kunnen hun steentje bijdragen in het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen.
- verhogen hun inzetbaarheid in het bedrijf en verstevigen zo hun positie

Doelgroep

Bedienden van transportfirma's 
Bedienden van ondernemingen die instaan voor het laden, lossen en/of vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg.

Programma

1. Reglementeringen die van toepassing zijn op het vervoer van gevaarlijke stoffen
2. Wat zijn gevaarlijke stoffen ? 
3. Indeling van de gevaarlijke stoffen in gevaarsklassen – ADR gevaarsetiketten
4. Het UN nummer en de officiële vervoersnaam van gevaarlijke stoffen
5. Houders voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
6. Kenmerking en etikettering van de houders
7. Signalisatie van transporteenheden
8. Verplichte boorddocumenten
9. De gedeeltelijke vrijstelling
10. Limited quantities (vervoer van gevaarlijke goederen verpakt in beperkte hoeveelheden)
11. Volledige vrijstellingen
12. Verantwoordelijkheden van de betrokkenen Het is een erg praktijkgerichte opleiding, bedoeld voor diegenen die er dagdagelijks mee geconfronteerd worden.