Betalings -en annulatievoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen factuurdatum. De annulatievoorwaarden worden toegepast vanaf het ogenblik dat u schriftelijk akkoord geeft op onze offerte. Vanaf dan gelden de volgende annulatievoorwaarden:

  • Annulatie gebeurt steeds schriftelijk.
  • Annulatie kan kosteloos in geval van ernstige ziekte, ongeval of overlijden van één van de deelnemers. U meldt ons dit onmiddellijk schriftelijk voor de start van de opleiding via mail en stuurt de nodige attesten door per post. Het volledige bedrag wordt, zo dit reeds was vereffend, teruggestort.
  • Annulatie om welke andere reden dan ook heeft de volgende regeling tot gevolg:
    • Bij annulatie tot 5 werkdagen voor de start van de opleiding blijft 25% van het totale bedrag verschuldigd.
    • Bij annulatie < 5 werkdagen voor de start van de opleiding blijft het volledige bedrag verschuldigd. o Indien u verhinderd bent de opleiding te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega. U meldt dit via mail voor de start van de opleiding.

SYNTRA business behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding af te gelasten of te verplaatsen (bv. Door ziekte van de docent of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht). U wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch. In geval van afgelasting wordt het volledige bedrag, zo dit reeds vereffend was, integraal teruggestort. In geval van verplaatsing naar andere data wordt de nieuwe datum in onderling overleg met uw bedrijf vastgelegd.

Handboeken of aangekochte materialen worden door SYNTRA business noch teruggenomen noch terugbetaald.